HERAANLEG PARKEERTERREIN GEMEENSCHAPSCENTRUM GLAZUUR

De parking van gemeenschapscentrum Glazuur wordt dagelijks gebruikt door ouders voor het brengen en ophalen van hun kinderen die school lopen in de gemeenteschool. De kerkfabriek Sint-Franciscus en vzw Glazuur verleenden aan de gemeente Glabbeek hiervoor een gebruiksrecht.
In deze overeenkomst was een heraanleg van het parkeerterrein door de gemeente opgenomen.

Het plan voor de heraanleg van het terrein is zo goed als klaar. De werken zijn gepland gedurende de Paasvakantie van volgend jaar. Er werd gekozen voor een ecologisch verantwoorde aanpak, met waterdoorlatende materialen en groenaanplanting rondom. Er worden +- 60 parkeerplaatsen, een fietsenparking en twee laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien.

AANSTELLING KERKRAAD NIEUWE GLABBEEKSE FUSIEKERKFABRIEK SINT-FRANCISCUS

In december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Op 28 januari ’22 duidde Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de leden van de kerkraad Sint-Franciscus Glabbeek aan, op voorstel van pastoor Luc Thiry.

De kerkraad bestaat uit vijf leden, met name Danny Pieraets (voorzitter), An Willems (penningmeester), Mia Deglin, Ronny Laermans en Jan Tweepenninckx. De gemiddelde leeftijd bedraagt 61 jaar: een mooi evenwicht tussen jeugdig enthousiasme en gelouterde ervaring.
Gert Janssens werd door de aartsbisschop benoemd tot “aangestelde verantwoordelijke van de parochie”, die van rechtswege deel uitmaakt van de kerkraad.

De kerkfabriek is een openbare instelling met als taak de eredienst mogelijk te maken. Dit betekent dat zij instaat voor het onderhoud van de zes kerkgebouwen, twee pastorieën, enkele historische kapellen, … . Ze beheert tevens de goederen, gronden en gelden die eigendom zijn van de kerkfabriek. Op regelmatig basis houdt ze overleg met het gemeentebestuur.

De projecten waar de kerkraad de komende jaren mee bezig zal zijn, zijn o.a. de renovatie van de kerken van Bunsbeek en Zuurbemde, de herbestemming van de kerk van Glabbeek, de integratie van het administratief en financieel beheer.

GLABBEEKSE PAROCHIES EN KERKFABRIEKEN SMELTEN SAMEN, KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Op 8 december ’21 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers
de samenvoeging van de zes Glabbeekse parochies en de bijhorende kerkfabrieken. Een belangrijke stap in een integratieproces dat vele jaren geleden werd gestart. De versmelting brengt een meer efficiënte inzet van mensen en financiële middelen met zich mee met slechts één doel: de Blijde Boodschap van Jezus in onze tijd te laten blijven weerklinken.

Waar de zes Glabbeekse parochies in het verleden een individuele werking kenden, wijzigde dit in 2001. De oprichting van de Federatie Glabbeek coördineerde vanaf dan een samenwerking, netwerking en dialoog tussen de zes geloofsgemeenschappen, maar elke parochie bleef op zichzelf bestaan.
Op het vlak van onder meer liturgie, catechese, diaconie, parochieblad, financieel beheer, secretariaat, communicatie, … kwam er de volgende 16 jaar een intense samenwerking tot stand.
Voor de zes kerkfabrieken veranderde dit niets aan hun werking, maar vanaf 2005 coördineerde een Centraal Kerkbestuur die werking en was dit bestuur het enige aanspreekpunt voor de gemeente.

Vanaf 2017 werden er stappen gezet om de Federatie Glabbeek om te vormen tot een Pastorale Zone. Bij federaties ging het om een samenwerking van zelfstandige parochies, bij een pastorale zone om een gemeenschappelijke werking van parochies die opgaan in één nieuwe parochie met meerdere kernen. De uitdaging was en is om de beschikbare middelen en mensen gerichter in te zetten. Enerzijds om een nieuwe, volwaardige organisatie neer te zetten met een kwalitatief aanbod op het vlak van liturgie, catechese, evangelisatie en diaconie. Anderzijds om de Kerk ter plaatse dicht bij de mensen te houden.
Na een intens traject werd op 18 oktober 2020 de Pastorale Zone Sint-Franciscus Glabbeek opgericht en een vijfkoppige zoneploeg aangesteld.

De volgende stap in het integratieproces kon vanaf dan aanvatten, de samenvoeging van de parochies én de kerkfabrieken van Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde. Begin 2021 werd hiervoor de procedure gestart en het aanvraagdossier werd eind mei ingediend.
Het verzoek tot samenvoeging werd op 27 september ’21 door kardinaal Jozef De Kesel en
op 8 december ’21 door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers bekrachtigd.
De komende maanden zal de aanstelling gebeuren van een nieuw kerkbestuur in de pastorale zone en een kerkteam per kerkgebouw.

Samen kunnen we van dit project een succes maken en daarom nodigen we ook jou uit om er aan mee te werken. Jij die je al jaren lang engageert in één van onze Glabbeekse kerkgemeenschappen, maar ook jij die je aangesproken voelt door die christelijke boodschap. Iedereen die dat wil is zeker welkom om hier zijn of haar schouders onder te zetten.

BRANDVEILIGHEID KERK KAPELLEN STERK VERHOOGD

De meeste kerkgebouwen bieden plaats aan honderden mensen, zo ook de monumentale Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen. Het is dan ook erg belangrijk dat, in geval van brand of andere noodsituaties, de kerkgangers het gebouw snel en veilig kunnen verlaten.

De kerkfabriek van Kapellen nam onlangs het initiatief voor een controle van de brandveiligheid van de kerk door de brandweer. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de brandweer investeerde de kerkfabriek dan ook de nodige budgetten om dit te kunnen verwezenlijken.
De deuren in het portaal en in de sacristie werden aangepast, zodat deze naar buiten draaien. De deuren werden tevens voorzien van paniekbaren, zodat ze opengaan bij een lichte aanraking.
Er werden op verschillende plaatsen brandblussers geïnstalleerd. En in de stookruimte bij de brander van de centrale verwarming werd een blusinstallatie voorzien.
En tenslotte werden er pictogrammen en een EHBO-koffer aangebracht.

Zo is de kerk van Kapellen dus een stuk brandveiliger geworden!

KERKFABRIEK GLABBEEK SCHENKT SPAARZEGELS AAN OCMW

Zoals u hier kon lezen, kreeg de grote vergaderzaal van de pastorie van Glabbeek recent een complete make-over door vrijwilligers. Omdat de kerkfabriek het belangrijk vindt om zoveel mogelijk lokaal te kopen, werden de producten voor deze renovatie gekocht bij o.a. Schilderwerken Struys & Co, Prik & Tik, Spar, Nelis, Tingieter Veulemans, Peeters Guy bvba, … . Door deze aankopen kregen we een heleboel spaarzegeltjes in het kader van de gemeentelijke horeca- en middenstandsactie #koop3380. De waardebonnen die de kerkfabriek hiermee mogelijk wint, worden integraal geschonken aan het OCMW Glabbeek. Zorg voor medemensen in nood is voor een christelijke instelling dan ook erg belangrijk.

CENTRAAL KERKBESTUUR GLABBEEK VERNIEUWD

foto
v.l.n.r. Jonas Vangroenendael, Gert Janssens, Jan Tweepenninckx, An Willems, Ronny Laermans en Ward Hendrickx.

Elke Vlaamse gemeente heeft een kerkfabriek binnen haar grenzen; vaak zelfs meerdere, per definitie één per parochie. Anno 2017 telde Vlaanderen 1731 kerkfabrieken. De kerkfabriek heeft een geschiedenis van eeuwen. Vooral wat gebeurde tijdens de Franse Revolutie springt in het oog. De annexatie van onze gewesten door Frankrijk in 1795 was belangrijk voor dit verhaal. Geheel in de lijn van de Franse Revolutie werden toen alle gebouwen van de eredienst genationaliseerd. Na het concordaat dat Napoleon in 1802 met de paus sloot, werden die opnieuw ter beschikking gesteld voor erediensten. Het keizerlijke decreet van 1809 dat deze regeling uittekende, bleef nog tot 2004 (Vlaams Decreet) van toepassing in onze contreien.
De kerkfabrieken zijn openbare besturen, net zoals gemeente- en provinciebesturen dat zijn.

Voor de overzichtelijkheid creëerde men in 2005 ook een nieuwe structuur per gemeente: het Centraal Kerkbestuur.
Het Centraal Kerkbestuur (CKB) is in de eerste plaats een overlegorgaan: enerzijds voor overleg tussen de zes Glabbeekse kerkraden/kerkfabrieken, anderzijds voor overleg met het gemeentebestuur. Zo heeft het Centraal Kerkbestuur een coördinerende functie bij het indienen van het meerjarenplan, van het budget, van de budgetwijzigingen en van de jaarrekeningen. Verder verleent het administratieve, technische en juridische ondersteuning bij de werking van de kerkraden, en treedt het op bij het overleg met de gemeente.

Nieuwe samenstelling van CKB Glabbeek sinds 6 mei ’19:
– Door de bisschop aangestelde verantwoordelijke: Gert Janssens
– Voorzitter: Jan Tweepenninckx
– Secretaris: An Willems
– Leden: Ronny Laermans en Jonas Vangroenendael
– Expert: Ward Hendrickx

Dank aan de mensen die zich de voorbije jaren hebben ingezet in het CKB!
Dank aan de nieuwe leden!